قرعه کشی بازدیدکنندگان
ثبت اطلاعات
ساعت ۱۲:۰۴ دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱

ثبت درخواست استخدام
گزینه های ستاره دار اجباری هستند.
اطلاعات شخصی
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل
ازتا
نام واحد آموزشی کشور / شهر محل تحصیل معدل
اضافه کردن گزینه جدید
سوابق حرفه ای
نام سازمان / شرکت مدت تحصیل
از ماه از سال تا ماه تا سال مجموع به ماه
سمت حقوق و مزایا علت قطع رابطه امکان ارائه گواهی نوع کار
اضافه کردن گزینه جدید
دوره های آموزشی زبان خارجی و کامپیوتر
نام دوره سطح محل آموزش سال میزان ساعت دوره امکان ارائه گواهی
اضافه کردن گزینه جدید
مهارت در زبان خارجی
زبان خارجی نوع توانایی میزان تسلط
اضافه کردن گزینه جدید
مهارت کامپیوتری
نام برنامه سطح میزان تسلط
اضافه کردن گزینه جدید
گواهینامه های علمی تخصصی اخذ شده
نوع مدرک محل اخذ سال اخذ میزان ساعت دوره امکان ارائه گواهی
اضافه کردن گزینه جدید
به چه صورت تمایل به همکاری دارید
بلند مدت-تمام وقت بلند مدت-پاره وفت کوتاه مدت-تمام وقت کوتاه مدت-پاره وقت پروژه ای