قرعه کشی بازدیدکنندگان
ثبت اطلاعات
ساعت ۱۶:۲۹ پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

زانو 135 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
401352زانو 135 درجه 110*125110*125عدد0 ریال 
401351زانو 135 درجه 110110عدد0 ریال 
401359زانو 135 درجه 9090عدد0 ریال 
401356زانو 135 درجه 6363عدد0 ریال 
تبدیل
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
412416تبدیل 125*160 125*160عدد0 ریال 
412420تبدیل 110*200 110*200عدد0 ریال 
412461تبدیل 110*160 110*160عدد0 ریال 
412425تبدیل 110*125110*125عدد0 ریال 
412429تبدیل 90*12590*125عدد0 ریال 
412411تبدیل 90*11090*110عدد0 ریال 
412426تبدیل 63*125 63*125عدد0 ریال 
412463تبدیل 63*110 63*110عدد0 ریال 
412490تبدیل 63*9063*90عدد0 ریال 
دریچه بازدید
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
412516دریچه بازدید 160160عدد0 ریال 
412525دریچه بازدید 125125عدد0 ریال 
412511دریچه بازدید 110110عدد0 ریال 
412590دریچه بازدید 9090عدد0 ریال 
412563دریچه بازدید 6363عدد0 ریال 
سه راهی 45 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
434562سه راهی 45 درجه 125*160 125*160عدد0 ریال 
434512سه راهی 45 درجه 110*125110*125عدد0 ریال 
434561سه راهی 45 درجه 110*200 110*63عدد0 ریال 
434529سه راهی 45 درجه90*12590*125عدد0 ریال 
434519سه راهی 45 درجه 90*11090*110عدد0 ریال 
434516سه راهی 45 درجه 63*11063*110عدد0 ریال 
434596سه راهی 45 درجه 63*90 63*90عدد0 ریال 
434516سه راهی 45 درجه 160160عدد0 ریال 
434525سه راهی 45 درجه 125125عدد0 ریال 
434511سه راهی 45 درجه 110110عدد0 ریال 
434590سه راهی 45 درجه 9090عدد0 ریال 
434563سه راهی 45 درجه 6363عدد0 ریال 
سه راهی 90 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
439012سه راهی 90 درجه 63*11063*110عدد0 ریال 
439025سه راهی 90 درجه 125125عدد0 ریال 
439011سه راهی 90 درجه 110110عدد0 ریال 
439090سه راهی 90 درجه 9090عدد0 ریال 
439063سه راهی 90 درجه 6363عدد0 ریال 
زانو 45 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
404516زانو 45 درجه 160160عدد0 ریال 
404512زانو 45 درجه 125125عدد0 ریال 
404511زانو 45 درجه 110110عدد0 ریال 
404590زانو 45 درجه 9090عدد0 ریال 
404563زانو 45 درجه 6363عدد0 ریال 
زانو 90 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
409016زانو 90 درجه 160160عدد0 ریال 
409012زانو 90 درجه 125125عدد0 ریال 
409011زانو 90 درجه 110110عدد0 ریال 
409090زانو 90 درجه 9090عدد0 ریال 
409063زانو 90 درجه 6363عدد0 ریال 
لوله PVC قوی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
411607لوله PVC قوی 7/7*1607/7*160شاخه ای0 ریال 
411256لوله PVC قوی 6*1256*125شاخه ای0 ریال 
411053لوله PVC قوی 5/3*1105/3*110شاخه ای0 ریال 
419043لوله PVC قوی 4/3*904/3*90شاخه ای0 ریال 
417536لوله PVC قوی 3/6*753/6*75شاخه ای0 ریال 
416347لوله PVC قوی 4/7*63 4/7*63شاخه ای0 ریال 
415037لوله PVC قوی 3/7*503/7*50شاخه ای0 ریال 
414003لوله PVC قوی 3*403*40شاخه ای0 ریال 
413203لوله PVC قوی 3*323*32شاخه ای0 ریال 
412502لوله PVC قوی 2*252*25شاخه ای0 ریال 
412002لوله PVC قوی 2*202*20شاخه ای0 ریال 
لوله PVC نیمه قوی و ضعیف
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
413359لوله PVC ضعیف 9/2*3159/2*315شاخه ای0 ریال 
413156لوله PVC ضعیف 6/2*3156/2*315شاخه ای0 ریال 
125000لوله PVC ضعیف 1/8*501/8*50شاخه ای0 ریال 
414018لوله PVC ضعیف 1/8*401/8*40شاخه ای0 ریال 
413218لوله PVC ضعیف 1/8*321/8*32شاخه ای0 ریال 
412515لوله PVC ضعیف 1/5*251/5*25شاخه ای0 ریال 
412015لوله PVC ضعیف 1/5*201/5*20شاخه ای0 ریال 
3011110320لوله PVC نیمه قوی6/2 *2507/3 *250شاخه ای0 ریال 
412005لوله PVC نیمه قوی 5/9*2005/9*200شاخه ای0 ریال 
411604لوله PVC نیمه قوی 4*1604*160شاخه ای0 ریال 
3011110115لوله یpvc ضعیف 3/2*1603/2*160شاخه ای0 ریال 
4111252لوله PVC نیمه قوی 3/2*1253/2*125شاخه ای0 ریال 
411103لوله PVC نیمه قوی 3/2*1103/2*110شاخه ای0 ریال 
419002لوله PVC نیمه قوی 3*903*90شاخه ای0 ریال 
417502لوله PVC نیمه قوی 3*753*75شاخه ای0 ریال 
416302لوله PVC نیمه قوی 3*633*63شاخه ای0 ریال