قرعه کشی بازدیدکنندگان
ثبت اطلاعات
ساعت ۱۴:۱۰ پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

تبدیل
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971240089880003تبدیل 25*3225*32عدد0 ریال 
09712400898800015تبدیل50*6350*63عدد0 ریال 
09712400898800014تبدیل40*6340*63عدد0 ریال 
0971240089880013تبدیل32*6332*63عدد0 ریال 
0971240089880012تبدیل25*6325*63عدد0 ریال 
09712400898800011تبدیل20*6320*63عدد0 ریال 
09712400898800010تبدیل40*5040*50عدد0 ریال 
0971240089880009تبدیل32*5032*50عدد0 ریال 
0971240089880008تبدیل25*5025*50عدد0 ریال 
0971240089880007تبدیل20*5020*50عدد0 ریال 
0971240089880004تبدیل32*4032*40عدد0 ریال 
0971240089880002تبدیل20*3220*32عدد0 ریال 
0971240089880001تبدیل 20*2520*25عدد0 ریال 
بوشن
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971250089880008بوشن 7575عدد0 ریال 
0971250089880007بوشن 6363عدد0 ریال 
0971250089880006بوشن 5050عدد0 ریال 
0971250089880005بوشن 4040عدد0 ریال 
0971250089880004بوشن 3232عدد0 ریال 
0971250089880003بوشن 2525عدد0 ریال 
0971250089880001بوشن 20 20عدد0 ریال 
بست
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0974400089880004بست 3232عدد0 ریال 
0974400089880003بست 2525عدد0 ریال 
0974400089880002بست 2020عدد0 ریال 
0974400089880001بست 1616عدد0 ریال 
کپ
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971410089880006کپ لوله 63 سفید63عدد0 ریال 
0971410089880005کپ لوله 50 سفید50عدد0 ریال 
0971410089880004کپ لوله 40 سفید40عدد0 ریال 
0971410089880003کپ لوله 32 سفید32عدد0 ریال 
0971410089880002کپ لوله 25 سفید25عدد0 ریال 
0971410089880001کپ لوله 20 سفید20عدد0 ریال 
دربند
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0935220089880003دربند 3232عدد0 ریال 
0935220089880002دربند 2525عدد0 ریال 
0935220089880001دربند 2020عدد0 ریال 
زانو چپقی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971110089880027زانو چپقی 2525*25عدد0 ریال 
0971110089880026زانو چپقی 2020*20عدد0 ریال 
زانو 45 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971110089880022زانو 45 درجه 6363عدد0 ریال 
0971110089880021زانو 45 درجه 5050عدد0 ریال 
0971110089880020زانو 45 درجه 4040عدد0 ریال 
0971110089880019زانو 45 درجه 3232عدد0 ریال 
0971110089880018زانو 45 درجه 2525عدد0 ریال 
0971110089880017زانو 45 درجه 2020عدد0 ریال 
زانو تبدیل
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971110089880024زانو تبدیل 25*3225*32عدد0 ریال 
0971110089880024زانو تبدیل 20*2520*25عدد0 ریال 
زانو شوفاژی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971110089880033زانو شوفاژی 3232عدد0 ریال 
0971110089880032زانو شوفاژی 2525عدد0 ریال 
0971110089880031زانو شوفاژی 2020عدد0 ریال 
زانو فلزی دو قلو شابلون دار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
1111211905زانو فلزی دو قلو شابلون دار 251.2*25عدد0 ریال 
1111211901زانو فلزی دو قلو شابلون دار 201.2*20عدد0 ریال 
زانو بوشن فلزی بستدار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971110089880035زانو بوشن فلزی بستدار 253.4*25عدد0 ریال 
0971110089880012زانو بوشن فلزی بستدار 251.2*25عدد0 ریال 
0971110089880023زانو بوشن فلزی بستدار 1/2*201.2*20عدد0 ریال 
زانو بوشن فلزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971110089880011زانو بوشن فلزی 321*32عدد0 ریال 
0971110089880010زانو بوشن فلزی 253.4*25عدد0 ریال 
0971110089880009زانو بوشن فلزی 251.2*25عدد0 ریال 
0971110089880008زانو بوشن فلزی 201.2*20عدد0 ریال 
زانو یکسر دنده مهره ماسوره
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
نتیجه ای یافت نشد.
لوله آب سرد و گرم
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0973100089880007لوله مخصوص آب سرد و گرم 7575متر0 ریال 
0973100089880006لوله مخصوص آب سرد و گرم 6363متر0 ریال 
0973100089880005لوله مخصوص آب سرد و گرم 5050متر0 ریال 
0973100089880004لوله مخصوص آب سرد و گرم 4040متر0 ریال 
0973100089880003لوله مخصوص آب سرد و گرم 3232متر0 ریال 
0973100089880002لوله مخصوص آب سرد و گرم 2525متر0 ریال 
0973100089880001لوله مخصوص آب سرد و گرم2020متر0 ریال 
لوله pp-all-pex
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0973100089880009لوله pp-al-pex (بدون نیاز به تراش) 2525متر0 ریال 
0973100089880008لوله pp-al-pex (بدون نیاز به تراش) 2020متر0 ریال 
لوله خم بستدار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0973100089880015لوله خم بستدار 2525عدد0 ریال 
0973100089880014لوله خم بستدار 2020عدد0 ریال 
لوله خم بوشن دار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0973100089880020لوله خم بوشن دار 2525عدد0 ریال 
0973100089880019لوله خم بوشن دار 2020عدد0 ریال 
لوله خم دار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0973100089880013لوله خمدار (پل) 3232عدد0 ریال 
0973100089880012لوله خمدار (پل) 2525عدد0 ریال 
0973100089880011لوله خمدار (پل) 2020عدد0 ریال 
سه راه بوشن فلزی بستدار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971130089880029سه راه بوشن فلزی بستدار 251.2*25عدد0 ریال 
0971130089880028سه راه بوشن فلزی بستدار201.2*20عدد0 ریال 
بوشن برنجی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971250089880021بوشن برنجی 2*632*63عدد0 ریال 
0971250089880020بوشن برنجی 1.1/2*501.1/2*50عدد0 ریال 
0971250089880019بوشن برنجی 1.1/4*401.1/4*40عدد0 ریال 
0971250089880018بوشن برنجی 1*321*32عدد0 ریال 
0971250089880017بوشن برنجی 3/4*253/4*25عدد0 ریال 
0971250089880016بوشن برنجی 1/2*251/2*25عدد0 ریال 
0971250089880015بوشن برنجی 1/2*201.2*20عدد0 ریال 
بست دو قلو
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0974400089880006بست دو قلو 2525عدد0 ریال 
0974400089880005بست دو قلو 2020عدد0 ریال 
سه راه تبدیل
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971130089880030سه راه تبدیل 50*40*5050*40*50عدد0 ریال 
0971130089880020سه راه تبدیل 50*32*5050*32*50عدد0 ریال 
0971130089880019سه راه تبدیل 50*25*5050*25*50عدد0 ریال 
0971130089880017سه راه تبدیل 40*32*4040*32*40عدد0 ریال 
0971130089880016سه راه تبدیل 40*25*4040*25*40عدد0 ریال 
0971130089880015سه راه تبدیل 40*20*4040*20*40عدد0 ریال 
0971130089880014سه راه تبدیل 32*20*3232*20*32عدد0 ریال 
0971130089880013سه راه تبدیل 32*25*3232*25*32عدد0 ریال 
09711300898800010سه راه تبدیل20*25*2520*25*25عدد0 ریال 
0971130089880009سه راه تبدیل 25*20*2525*20*25عدد0 ریال 
0971130089880008سه راه تبدیل 20*20*2520*20*25عدد0 ریال 
0971130089880011سه راه تبدیل 32*25*2032*25*20عدد0 ریال 
سه راه 45 درجه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
1111210910سه راه 45 درجه 3232عدد0 ریال 
1111510905سه راه 45 درجه 2525عدد0 ریال 
1111210901سه راه 45 درجه 2020عدد0 ریال 
سه راه ساده
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971130089880006سه راه ساده 6363عدد0 ریال 
0971130089880005سه راه ساده 5050عدد0 ریال 
0971130089880004سه راه ساده 4040عدد0 ریال 
0971130089880003سه راه ساده 3232عدد0 ریال 
0971130089880002سه راه ساده 2525عدد0 ریال 
0971130089880001سه راه ساده 2020عدد0 ریال 
دربند بلند
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0935220089880004دربند بلند 2020عدد0 ریال 
شابلون خط کش دار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0974330089880002شابلون خط کش دار 2020عدد0 ریال 
شیر زانوی مهره ماسوره یکسر دنده
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
۰۹۸۱۴۰۰۸۹۸۸۰۰۱۷شیر مهره ماسوره یکضرب یکسر دنده 3/4*253/4*25عدد0 ریال 
601913شیر زانوی مهره ماسوره یکسر دنده 253/4*25عدد0 ریال 
601911شیر زانوی مهره ماسوره یکسر دنده 201/2*20عدد0 ریال 
شیر مهره ماسوره یکضرب یکسر مغزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0981420089880014شیر مهره ماسوره یکضرب یکسر مغزی 253/4*25عدد0 ریال 
0981420089880013شیر مهره ماسوره یکضرب یکسر مغزی 201/2*20عدد0 ریال 
اتصال یکسر دنده مهره ماسوره
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
604912اتصال یکسر دنده مهره ماسوره 3/4*203/4*20عدد0 ریال 
604911اتصال یکسر دنده مهره ماسوره 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
زانو یکسر دنده مهره ماسوره
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
602911زانو یکسر دنده مهره ماسوره 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
مهره ماسوره دو سر جوش
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971230089880006مهره ماسوره دو سر جوش 3232عدد0 ریال 
0971230089880005مهره ماسوره دو سر جوش 2525عدد0 ریال 
0971230089880004مهره ماسوره دو سر جوش 2020عدد0 ریال 
مهره ماسوره
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971230089880003مهره ماسوره 1*321*32عدد0 ریال 
0971230089880002مهره ماسوره 3/4*253/4*25عدد0 ریال 
0971230089880001مهره ماسوره 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
604913 ماسوره یک طرف جوش3/4*253/4*25عدد0 ریال 
شابلون پلاستیکی دو قلو بستدار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
1111213305شابلون پلاستیکی دو قلو بستدار 2020عدد0 ریال 
شیر مهره ماسوره یکضرب یکسر دنده
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0981420089880016شیر مهره ماسوره یکضرب یکسر دنده 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
سه راه بوشن فلزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0971130089880025سه راه بوشن فلزی 1*321*32عدد0 ریال 
0971130089880023سه راه بوشن فلزی 3/4*25 3/4*25عدد0 ریال 
0971130089880022سه راه بوشن فلزی 1/2*25 1/2*25عدد0 ریال 
0971130089880021سه راه بوشن فلزی 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
شیر فلکه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0981420089880003شیر فلکه 3232عدد0 ریال 
0981420089880002شیر فلکه 2525عدد0 ریال 
0981420089880001شیر فلکه 2020عدد0 ریال 
شیر یکضرب تمام پلیمر
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0981420089880012شیر یکضرب تمام پلیمر 3232عدد0 ریال 
0981420089880011شیر یکضرب تمام پلیمر 2525عدد0 ریال 
0981420089880010شیر یکضرب تمام پلیمر 2020عدد0 ریال 
شیر یکضرب مهره ماسوره ای تمام پلیمر
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0981420089880021شیر یکضرب مهره ماسوره ای تمام پلیمر 3232عدد0 ریال 
0981420089880020شیر یکضرب مهره ماسوره ای تمام پلیمر 2525عدد0 ریال 
0981420089880019شیر یکضرب مهره ماسوره ای تمام پلیمر 2020عدد0 ریال